Buchla 208 Bottom

Buchla 208 Bottom

My attired Buchla

My attired Buchla

My blowsy Eurorack

My blowsy Eurorack

My cranky Serge

My cranky Serge

My glenoid 500 Series

My glenoid 500 Series